Нормативни документи

 1. Закон за предучилищното и училищното образование
 2. Наредба за приобщаващото образование
 3. Правилник за устройството и дейността на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
 4. Етичен кодекс на работещите с деца
 5. Конвенция за правата на детето
 6. Европейска социална харта /ревизирана/
 7.  Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи
 8.  Наредба № 5 за предучилищното образование
 9. Наредба № 6 за усвояване на българския книжовен език
 10. Наредба № 7 за профилираната подготовка
 11. Наредба № 8 за информацията и документите в системата на предучилищното и училищно образование
 12. Наредба № 9 за институциите в системата на предучилищното и училищно образование
 13. Наредба № 10 за организацията и дейностите на училищното образование
 14. Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 15. Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на педагогическите кадри
 16. Наредба № 13 за гражданското и здравно образование
 17. Наредба № 15 за инспектиране на ДГ и училища
 18. Наредба № 16 за управление качеството в образованието
 19. Наредба за детските и ученически туристически пътувания
 20. Стратегия за образователна интеграция на деца от етнически малцинства
 21. План БДП 2024 РЦПППО-Хасково