Визия

ЗА НАС

 Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е държавно специализирано обслужващо звено по чл. 50, ал. 3 за осъществяване на дейностите по чл. 50, ал. 1, т. 2, 3 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), свързано с:

* Провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование;

* Организационно и методическо подпомагане на детските градини и училищата по отношение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;

* Квалификация на педагогическите специалисти във връзка с приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;

* Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности в случаите, уредени в ЗПУО.

СТРУКТУРА на РЦПППО-Хасково

* Сектор „ Административно-стопанска дейност“:

Директор: Светла Асенова Йотова

Зам.директор: Катя Панева Николова

Гл. счетоводител: Елена Георгиева Иванова / „Счетоводни дейности“/

Касиер- домакин: Валентина Недялкова Стоянова /„Стопанисване на имуществото на регионалния център“;

Шофьор и работник по поддръжка: Христо Георгиев Христов/ „Помощно-обслужващи дейности и дейности по поддръжката“/

* Сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“:

-Координатор на сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“: Весела Димитрова Станева

-Мобилен екип №1: специален педагог, социален работник, психолог, логопед, ресурсен учител

-Мобилен екип №2: специален педагог, социален работник, психолог, логопед, учител на деца с нарушено зрение

-Мобилен екип №3: специален педагог, социален работник, психолог, логопед, ресурсен учител

*Сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“:

-Координатор на сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“: Антония Георгиева Апостолова

– Ресурсни учители, оказващи допълнителна подкрепа в училища и детски градини

– Психолози, оказващи допълнителна подкрепа в училища и детски градини

– Логопеди, оказващи допълнителна подкрепа в училища и детски градини

– Терапевтични специалисти, прилагащи терапевтични програми