Регионален екип

* Общи положения:
– Към Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Хасково е създаден Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.
– Съставът на Регионалния екип се определя със Заповед на директора на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, съгласно чл.138, ал.1 от Наредбата за приобщаващо образование, не по- късно от 15 септември за съответната календарна година.

Правата и задълженията са регламентирани в чл.190, ал.3 от Закона за предучилищното и  училищно образование и чл.139 от Наредбата за приобщаващо образование.
* Дейности на РЕ към РЦПППО-Хасково:
– Съгласно чл.190, ал.3, т.2 от Закона за предучилищното и училищно образование и чл.140, ал.1 от Наредбата за приобщаващо образование – „въз основа на заявление на директора на съответната детска градина и училище извършва оценка на индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности, когато не може да се формира екип по чл. 188 от Закона за предучилищното и училищно образование, и предлага на директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да одобри или да не одобри предоставянето на допълнителна подкрепа“

Съгласно  чл.190, ал.3, т.3 от Закона за предучилищното и училищно образование и чл.141  от Наредбата за приобщаващо образование – „организира повторна оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности при несъгласие на родителя с оценката по чл. 189, т. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование или с предложената допълнителна подкрепа и предлага на директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да одобри или да не одобри предоставянето на допълнителна подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 2 – 5 /от закона за предучилищното и училищно образование/ на децата и учениците със специални образователни потребности“– Съгласно чл. 190, ал.3, т.4 от  Закона за предучилищното и училищно образование и чл. 142 от Наредбата за приобщаващо образование  Регионалният екип извършва оценка  на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности след заявление на родител за насочване за обучение в специалните училища. –  – Съгласно чл. 190, ал.3, т.9 от  Закона за предучилищното и училищно образование и чл. 143 от Наредбата за приобщаващо образование Регионалният екип отлага по обективни причини от задължително обучение в І клас деца със специални образователни потребности, но за не повече от една учебна година; когато здравословното му състояние не позволява постъпването в първи клас.

Съгласно чл. 190, ал.3, т.7 от  Закона за предучилищното и училищно образование и чл. 144 от Наредбата за приобщаващо образование Регионалният екип информира родителите, представителите на децата или лицата, които полагат грижи за децата, за възможностите за продължаване на образованието на ученици със специални образователни потребности след завършени съответно VII и X клас.

Съгласно чл. 190, ал.3, т.8  от  Закона за предучилищното и училищно образование и чл. 145 от Наредбата за приобщаващо образование: Регионалният екип извършва преценка за обучението на ученици по чл. 111, ал. 5 ЗПУО, настанени в болници.

Съгласно чл. 190, ал.3, т.6  от  Закона за предучилищното и училищно образование и чл. 146 от Наредбата за приобщаващо образование Регионалният екип предлага и организира при необходимост предоставянето на методическа подкрепа за работа с деца и ученици със специални образователни потребности на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
– Съгласно чл. 147 от Наредбата за приобщаващо образование , Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование изразява становище за насочване на деца и ученици със специални образователни потребности за обучение в изнесени групи и паралелки в центрове за специална образователна подкрепа.

Съгласно чл. 147, ал.2  от Наредбата за приобщаващо образование, Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование поддържат информация за:а/ Децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в детски градини по чл. 35 и в училищата по чл. 38 и 39 ЗПУО;
б/ Децата и учениците със специални образователни потребности, които се
обучават в специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни
увреждания и в центрове за специална образователна подкрепа;

в/ Ресурсните учители и другите специалисти, които осъществяват ресурсно
подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности; както и  помощници на учителя.Съгласно чл. 147, ал.4, ал.5 и ал.6  от Наредбата за приобщаващо образование Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование провеждат въвеждащо обучение на всички помощници на учителя, работещи с деца и ученици със специални образователни потребности.