Функции

*Координираща функция на РЦПППО-Хасково:

– Осигурява координация на дейностите във връзка с оценката на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие;

– Осъществява координация по изпълнението на плана за подкрепа на детето или ученика със специални образователни потребности;

– Координира с детските градини и училищата, където няма възможност за формиране на екип за подкрепа за личностното развитие, осигуряването на ресурсни учители и други педагогически специалисти;

– Координира връзката между родителите и центровете за специална образователна подкрепа, както и между родителите и специалните училища;

– Развива разнообразни форми на сътрудничество с институции, с физически и юридически лица с нестопанска цел за подпомагане процеса на приобщаване на децата и учениците;

– Участва в разработването на областни и общински стратегии за приобщаващо образование;

– Организира и провежда регионални инициативи по въпросите на приобщаващото образование.

онсултативна функция на РЦПППО-Хасково:

– Запознава родителите с принципите и философията на приобщаващото образование;

– Консултира родителите за условията на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;

– Консултира родители, учители и специалисти за усвояването на различни форми и техники на работа с деца и ученици със специални образователни потребности и за използването на специализирана литература;

– Консултира родителите и педагогическите специалисти за използването на различни видове терапии – фамилна терапия, арттерапия, кинезитерапия, ерготерапия, сензорна интеграция и др., съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците;

– Съдейства за включването и участието на родителите и педагогическите специалисти в дискусии по въпросите на приобщаващото образование;

– Консултира учениците със специални образователни потребности и техните родители за възможностите за избор на професия за професионално образование и обучение и за професионална реализация;

– Консултира родителите и педагогическите специалисти за условията и реда за отлагане от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности;

– Организира информационни кампании за повишаване на информираността на обществото относно приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

иагностична и образователна функция на РЦПППО-Хасково:

– Оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности чрез регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности;

– Ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности в детски градини и училища на територията на областта и прилагане на терапевтични програми;

– Изразява становище за определяне на формата на обучение на учениците със специални образователни потребности;

– Изразява становище за насочване на деца и ученици със специални образователни потребности за обучение в изнесени групи и паралелки в центрове за специална образователна подкрепа въз основа на оценка на образователните потребности на детето или ученика след заявено желание на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, по предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие в детската градина или училището или на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности;

– Участва в провеждането на изследвания по въпросите на приобщаващото образование;

– Събира, анализира и обобщава информация относно потребностите, нагласите и резултатите, свързани с процеса на приобщаващото образование.

етодическа функция на РЦПППО-Хасково:

– Провежда краткосрочни модулни обучения на помощник на учителите;

– Методически подпомага учители и други педагогически специалисти при изготвяне на план за подкрепа на дете или ученик със специални образователни потребности, на индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми;

– Осъществява методическа подкрепа на членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата, на специалните педагози и други педагогически специалисти от специалните училища, от центровете за специална образователна подкрепа и от центровете за подкрепа за личностното развитие във връзка с допълнителната подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности.

валификационна дейност на РЦПППО-Хасково:

– Изготвя програма за квалификация на педагогическите специалисти;

– Провежда и организира обучения на педагогически специалисти; – Издава удостоверения за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията и присъжда квалификационни кредити за проведените обучения (приложение № 14 към чл. 48, ал. 1, т. 1 на Наредба № 12 от 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти – ДВ, бр. 75 от 2016 г.).